Жоғары сапалы құлақаспап ұясының адаптері, дин қосқышы, дин қуатының коннекторы, дыбыс ұясының қосқышы